מצינו שכבר בימי קדם היו עולים להר הקודש מירון כדי לשבות שם ביום השבת, כמו שנעתיק לקמן ורואים שגם בשבת שאינו זמן השתטחות עכ”פ במירון אפשר לפעול גם בשבת וכמו שנראה.

רבנו הרמ”ק זיע”א ורבו רבנו שלמה הלוי אלקבץ בעל ה”לכה דודי” נסעו לשבת במירון

כתב הרב הריא”ז מרגליות זצוק”ל בספר הילולא דרשב”י (עמוד נט’ מדפוס החדש): וכן מצינו שבשנת ה’ אלפים ש”ח נסע הרב הקדוש הרמ”ק זלה”ה על שבת פרשת זכור הוא ורבו וחבריא קדישא דילייהו, כמו שמובא [בספר הגירושין דפוס וינציא דף ה’] ע”ש.

רבנו חיים בן עטר האור החיים הקדוש זיע”א שבת בשבת קודש במירון

וזה לשון תלמיד האוה”ח הק’ שנסע עמו לקברי צדיקים בגליל וז”ל, וחזרנו למירון ערב שבת ממש, ועשינו שבת כראוי בבית הרשב”י ע”ה, וכל יום השבת היינו לומדים זוהר, עכ”ל (נדפס בסוף ספר “נר המערבי” עמוד תקנ”ב)

המקובל האלוקי רבי חיים שאול דוויק הכהן זיע”א נסע לשבת במירון

וכן בדורות האחרונים מצינו שהרב המקובל האלוקי רבי חיים שאול דוויק הכהן זצוק”ל נסע למירון על שבת של סליחות לפני ראש השנה עם עשרים מתלמידיו, כמו שמעיד הרב הריא”ז מרגליות שהוא היה שם עמהם (הילולא דרשב”י עמוד פב’)

חכמי צפת היו שובתים שבתות במירון

כתוב באגרות הרב הקדוש רבי שלמה שלומיל זיע”א (חתן המהר”י סרוג ומחכמי צפת בדור שאחר האריז”ל) וזה לשונו: להיות ששתי פעמים בשנה חק ולא יעבור הולכים כל חכמי סגולה הבקיאים בחכמת האמת יותר מכל החכמים למירון ששם קבור רשב”י ורבי אלעזר בנו והלל ושמאי ורבי יוחנן הסנדלר וכו’ ויושבים שם בין רשב”י ורבי אלעזר עשרה ימים ועשרה לילות רצופים ועוסקם בספר הזהר.

והנה מזה שהיו יושבים במירון עשרה ימים רואים שהיו גם שובתים שם בשבת, דהרי בעשרה ימים יש לכה”פ שבת אחת, ואולי היה שני שבתות.

גם בשבת אפשר לפעול במירון ישועות גדולות

ועוד יש להוסיף בזה שגם בשבת אפשר לפעול ישועות במירון ולא עוד אלא שדוקא הישועה הגדולה ביותר ששמענו שפעלו במירון זה היה ביום השבת, כידוע מנס תחיית המתים שהיה במירון (בשנת תרפ”ג) לעיניהם של אלפי ישראל שעמדו ובירכו את ברכת מחיה המתים, כמו שמעיד הרב הריא”ז מרגליות, שהיה שם וראה זאת בעיניו וכותב שם שזה היה בשבת, (הילולא דרשב”י עמוד צה’)

ורואים מכל זה שבודאי ובודאי נכון לעלות אל הר האלוקים הר הקודש מירון לשבות שם ביום שבת קודש, וכמו שמנהג ישראל תורה, שבכל שבת עולים עם רב לשבות את יום השבת בהר הקודש מירון וזוכים לטעום שם טעם שמחת שבת עלאית פלאית בצילא דמהימנותא של איתן אדונינו ראש הצדיקים* קדש הקדשים** התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר בנו זכותם יגן עלינו ועל כל ישראל אמן.

 

*כדברי התנא הקדוש רבי יהודה בר אילעאי בזוהר חדש פרשת כי תבוא דף עג’ ע”ב.

**כדברי התנא הקדוש רבי אבא, בסוף האדרא זוטא.

Close Panel