מה שארע למשה ארע לרשב”י

בספר “הילולא דרשב”י” להגה”ח המקובל רבי ישעיה אשר זעליג מרגליות זצוק”ל ערך שישים דברים שכתוב על משה רבינו עליו השלום ומצינו בחז”ל דברים אלו גם על רשב”י והדברים נפלאים מאד, ובעזהי”ת נביא כאן ששים דברים אלו בקיצור נמרץ, ומקוצר היריעה גם איננו מעתיקים כל המקורות אלא במקום שנראה כחידוש גדול, אמנם ידע הקורא שעל כל דבר ודבר ציין הרב הריא”ז מקורות בהרחבה )ושם בספרו הנ”ל הוא כעשרים דפים). ולכן הרוצה לעמוד על הדברים יעיין שם וירוה צמאונו וימצה נחת. וכאן באנו לקצר בעזהי”ת.

א) משה רבנו קודם שנולד, הקב”ה קראו בשמו משה וכן מצינו על רשב”י (זוה”ק ח”ג דף ס”א ע”ב).
ב) על משה רבנו איתא שעד שלא ירד משה לעולם היה נמצא למעלה וכן איתא על רשב”י.
ג) על משה רבנו קראו הפסוק ישמח אביך ואמך ותגל יולדתך. וכן על רשב”י קראו זה הפסוק.
ד) משה רבנו קראו הקב”ה משה משה לשון חיבה וכן רשב”י הקב”ה קראו שמעון שמעון (זוה”ק ח”א דר”ב ע”א).
ה) משה רבנו ברח מפני חרב פרעה ורשב”י ברח מפני חרב רומי.
ו) משה רבנו נגלה אליו ה’ ואמר לו לך שוב מצרים כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך.וכן לרשב”י יצא בת קול ואמרה צאו ממערתכם דמת קיסר ובטלו גזירותיו.
ז) משה רבנו ברוח פיו המית הרשע המצרי, וכן רשב”י כדאיתא בירושלמי (שביעית פ”ט ה”א).
ח) משה רבנו אמר ופצתה האדמה את פיה ובלעה אותם, וכן עשה רשב”י שאמר גוזר אני על הכותי העומד למעלה שירד לארץ וכו’, וכן היה, (ירושלמי שביעית פ”ט ה”א)
ט) משה רבנו זכה לקרני הוד מן המערה, וגם רשב”י זכה לקרני הוד בהמערה.
י) במשה רבנו כתיב וירא אהרן וכל בני ישראל את משה והנה קרן עור פניו ויראו מגשת אליו עד שנתן מסוה על פניו. והכי איתא (בזוה”ק ח”ג דף קמ”ד ע”ב) דרשב”י וחבריא אחר שיצאו מהאדרא רבא הוו נהרין אנפוי דכולהו ולא הוו יכלין בני עלמא לאסתכלא בהו.
יא) על משה רבנו אמרו דאסתכל באספקלריא המאירה, והכי איתא על רשב”י (סנהדרין דף צ”ז ע”ב)
יב) על משה רבנו אמרו פני משה כפני חמה וכתוב על רשב”י (זוה”ק ח”ב ט”ו ע”א) שהיה מפרש מילין דחכמתא והיו פניו מאירות כשמש.
יג) במשה רבנו כתיב, ויהי שם עם ה’ ארבעים יום וארבעים לילה לחם לא אכל וגו’ וכעין זה על רשב”י, [וכתוב באוצר המדרשים חלק ב’ עמוד 551 שרשב”י צם ארבעים יום וארבעים לילה ברציפות ועמד בתפילה על ישראל. המעתיק].
יד) משה רבנו קבל תורה מפי הגבורה כמו שכתוב פה אל פה אדבר בו במראה ולא בחידות, וגם על רשב”י קראו זה הפסוק (זוה”ק ח”ג דף ס”א)
טו) על משה רבנו כתוב משה קבל תורה מסיני, וכתוב על רשב”י (זוה”ק ח”א דף רט”ז ע”ב) שמן היום שיצא רשב”י מהמערה סודות עליונים היו מתגלים על ידו כאלו נתנו באותה שעה בהר סיני.
טז) למשה רבנו קראוהו סיני וכן רשב”י קראוהו סיני (בכמה מקומות בזוה”ק)
יז) על משה רבנו אמרו (זוה”ק ח”ג דף רע”ז ע”ב) שבעת שדבר בהר סיני, כל החיות של המלאכים וחיות הכסא ועליונים ותחתונים שתקו ולא נמצא דבור אחר רק שלו. וכן כתוב על רשב”י (בזוה”ק ח”ב דף י”ד ע”ב) שבשעה שפותח פיו בתורה משתתקים כל הכסאות וכל הרקיעים וכל המרכבות וכל אותם שמשבחים להקב”ה עד שאין נשמע בכל הרקיעים העליונים והתחתונים פתחון.
יח) על ידי משה רבנו נתגלה בעולם חמישה חומשי תורה, וע”י רשב”י נתגלה בעולם חמישה פרקים של ספרא דצניעותא.
יט) על משה רבנו אמרו (פסחים דף נ”ו ע”א) שאי אפשר לומר מה שלא אמר משה, וכן אמר רבי חזקי’ה על רשב”י (זוה”ק ח”ב דף פ”ו ע”ב) לא שמעתי מרשב”י ולא אומר שהרי למדנו כתיב וזאת התורה אשר שם משה, אשר שם משה אתה יכול לומר, דלא שם משה אי אתה יכול לומר.
כ) משה רבנו נתגלה לו האור הגנוז, וכן לרשב”י .
כא) למשה רבנו הודיע הקב”ה סוד של צדיק וטוב לו צדיק ורע לו, וכן לרשב”י נתגלה סוד זה.
כב) משה רבנו ראה הי”ג מדות של רחמים, וכן רשב”י.
כג) עם משה רבנו היתה השכינה, וכן עם רשב”י.
כד) משה רבנו היה צדיק יסוד עולם, וכן רשב”י היה צדיק יסוד עולם.
כה) משה רבנו אמרו עליו משה היה שקול כנגד כל העולם, וכן אמר רבי חייא על רשב”י (זוה”ק פרשת ויצא דף קנ”ו ע”א).
כו) על משה רבנו כתיב ולא קם נביא עוד בישראל כמשה, וכה אמר הרעיא מהימנא לרשב”י, בוצינא קדישא זכאה חולקך דקוב”ה גלי לך מה דלא גלי לכל נביא וחוזה אלא למאן ולמאן, (זוה”ק פר’ עקב דף רע”ג ע”א)
כז) משה רבנו היה חכם לב ומקור חכמה, וכן רשב”י.
כח) משה רבנו זכה לנבואה ומלוכה יחדיו, וכן רשב”י זכה לנבואה ואקרי מלך.
כט) משה רבנו יהיה לעתיד בראש הצדיקים, וכן רשב”י (זוה”ק, זוה”ח, כי תבא דף ע”ג ע”ב).
ל) משה רבנו אמרו עליו משה נסן של ישראל, ואיתא על רשב”י שהיה מלומד בניסים.
לא) במשה רבנו היה עמוד הענן פתח האוהל, וכן ברשב”י אמר רבי יצחק שראה שרשב”י פתח פיו בתורה והיה עמוד ענן מלמעלה למטה.
לב) על משה איתא שהיה סניגורן של ישראל (משה ודניאל) וכן רשב”י היה סניגורן של ישראל. (עי’ אבות דרבי נתן פרק טז’. המעתיק)
לג) משה רבנו האציל מן הרוח אשר עליו על שבעים איש הזקנים, וכן רשב”י האציל על תלמידיו ועל כל אנשי דורו, (עד שהיו כולם צדיקים גמורים, רש”י במד”ר פר’ נח פל”ה. המעתיק)
לד) משה רבנו השפיע בחייו לדורות השגות גדולות, וכן רשב”י.
לה) משה ואהרן רק הם ידעו סוד הכרובים. וגם רשב”י.
לו) משה רבנו אמר האזינו השמים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פי, ובזוה”ק פירש דשמים וארץ אלו הם שמים עליונים וארץ עליונה, וכן אמר רשב”י אסהדנא עלי שמיא עלאין דעלאין, וארעא קדישא עלאה דעלאה.
לז) בעת שנולד משה רבנו יצא בת קול זהו שמזומן לרדת בין בני האדם ולהרעיש עולמות שלמעלה ומטה. וכן איתא על רשב”י שנשמע בכל הרקיעין הדין הוא רשב”י דהוי מרעיש כולא וכו’.
לח) משה רבנו אקרי שבת וגם רשב”י נקרא שבת.
לט) משה רבנו נקרא איש וגם רשב”י נקרא איש.
מ) הקב”ה אמר למשה רבנו הנני שולח מלאך לפניך וגו’, וכן רשב”י בכל מקום שהיה הולך הקב”ה שלח לו מלאכים.
מא) משה רבנו נקרא מלאך, וכן אמר הרעיא מהימנא בעצמו לרשב”י (זוה”ק ח”ב דף קפז’ ע”ב) מלאך אנת בשמים.
מב) משה רבנו עלה למרום בענן, וכן כתוב על רשב”י (בתיקונים סוף תי’ ח”י דף רל”ז ע”ב).
מג) משה רבנו אמר לו מלאך בשמים, אשרי חלקך משה שהתגלה לך מה שלא התגלה למלאכים עליונים, וכן אמרו החבריא לרשב”י , (זוה”ק ח”א דף כ”ב ע”ב).
מד) מלאכי מעלה היו מתיראין מפני משה רבנו, וכן אמר רבי שמעון בן גמליאל לבנו רבנו הקדוש על רשב”י (זוה”ק ח”ב דף טו’ ע”א) עלמין דלעילא מזדעזעין מניה.
מה) משה רבנו אמר לו רשב”י, מי יכול לעמוד לפניו, וכן כתוב על רשב”י שנשמע קול בכל הרקיעים זהו רשב”י מי יכול לעמוד לפניו.
מו) משה רבנו כתוב עליו ולא קם נביא עוד בישראל כמשה, וכה אמר הרעיא מהימנא לרשב”י זכאה חולקך דקוב”ה גלי לך מה דלא גלי לכל נביא וחוזה (זוה”ק פר’ עקב דף רע”ג ע”א).
מז) משה רבנו לא יהא כדורו עד שיבוא מלך המשיח, וכן על רשב”י אמר רבי אבא שלא יהא כדורו עד שיבוא מלך המשיח (זוה”ק פר’ שלח דף קנ”ט ע”א).
מח) משה רבנו, הקב”ה רוצה בכבודו יותר מכל בני העולם, וגם על רשב”י יצא בת קול ואמר כן (זוה”ק פר’ ויקרא דף ט”ו ע”א).
מט) משה רבנו נקרא אות, וגם רשב”י נקרא אות.
נ) משה רבנו העביר פורענות מלבוא לעולם, וכן רשב”י בטל גזירות.
נא) משה רבנו מסר לו הקב”ה שבעים מפתחות התורה, ורשב”י זכה גם כן לשבעים פנים של תורה.
נב) משה רבנו קבל התורה ונהג בה טובת עין ומסרה לישראל, וכן רשב”י קיבל הסודות ונהג בהן טובת עין ומסרן לחבריא.
נג) משה רבנו נקרא מלכה של תורה, וכן כתוב על רשב”י, מהו מלכך דא הוא רשב”י מאריה דאורייתא.
נד) משה רבנו היה לו כח הברכה, וכן רשב”י.
נה) משה רבנו אמר לו הקב”ה ואנכי אהיה עם פיך ואיתא שרשב”י התפלל על זה.
נו) משה רבנו נקרא סיני, וגם רשב”י נקרא סיני.
נז) משה רבנו נקרא בר, וכן הרעיא מהימנא קרא לרשב”י ברא דמלכא.
נח) משה רבנו לא נקבר על ידי איש, וגם רשב”י לא נקבר על ידי איש.
נט) במשה רבנו כתוב שיצא בת קול שמת משה, וכן ברשב”י יצא בת קול אחרי שיצאה מטתו.
ס) משה רבנו אחרי הסתלקותו, ישראל ומלאכים אומרים יבא שלום ינוחו על משכבותם, וכן כתוב על רשב”י שמעו קלא יבא שלום ינוחו על משכבותם.

זכר צדיקים לברכה, ויהיו מליצים טובים וישרים, וזכות שניהם בנעימים שניהם כאחד יגן עלינו ועל כל ישראל אמן.
וכתב הרב הריא”ז מרגליות זצוק”ל וזה לשונו:
הנה אחר שזכינו בעזהתי”ת לסדר סדר המערכת של משה רבנו שככה לו לרשב”י מכאן יש יסוד גדול למנהג קדמון שנהגו בצפת”ו ביום ז’ אדר ליסע למירון, וגם אחרון אחרון התחילו לנסוע גם מירושלים רבים תלמידי חכמים חסידים ושלמים ה’ עליהם יחיו, ובאמת מרגישים שם ביום ז’ אדר הרגשת הארה גדולה משמחת משה רבנו ששמח במתנת חלקו שהתנוצץ ברשב”י.

Close Panel