מתולדותיו של הגאון הקדוש המקובל האלוקי
רבי שמעון לביא זיע”א
מחבר ספר “כתם פז” פירוש על הזוה”ק ומחבר השיר “בר יוחאי”
יום ההילולא ט”ו באב

בימי גלות ספרד רבי שמעון לביא היה ילד קטן ומשם יצא לעיר “פאס” בארצות המערב.
בשנת ש”ט יצא בדרכו לארץ ישראל, ויבא עד טריפולי וראה שם שלא היו יודעים אפילו תפילה וברכות ואמר בלבו כי טוב לו לקרבם לתורה יותר מהליכתו לארץ ישראל ואף שבלב קדשו היה תמיד מפעם ודופק ומשתוקק ליסע לארץ הקדושה, בכל זאת ויתר על רצונו למען כבוד שמו יתברך.
ושם הצליח ולימד דעת את העם והרבה גבולו בתלמידים יראים ושלמים והוציא יקר מזולל ורבים השיב מעוון, והאיר שם בטריפולי באור תורתו וקדושתו ט”ל שנים, ושם נתבקש לישיבה של מעלה בט”ו באב שנת שמ”ח, ושם מנוחתו כבוד.
כל המתפללים על קברו נענים ונושעים עד ששנים אחר פטירתו נתקנאו הגויים והוציאו קול שהקבר שייך להם ומשלהם הוא, עד שהגיע הדבר למלך וציווה לפתוח הקבר במעמד שרי המלוכה, ויפתחו את קבר איש האלוקים, וכולם הופתעו לראותו מעוטף בטלית מצויץ וגופו שלם כאילו עתה הונח שמה, ונתקדש שם שמים מאוד.
חבר פירוש על הזוהר הקדוש בשם “כתם פז” והוא מהפירושים העיקריים על הזוהר הקדוש.
זכה שהפיוט שחיבר לכבוד התנא האלוקי רשב”י זיע”א נתקבל בכל כלל ישראל ממש, ובעת שמזמרים השיר כולם נתעוררים ברגשות קודש ושמחה פלאית.
מי יודע עד כמה היתה תשוקתו לבוא לארץ ישראל ובפרט לעלות למירון ואעפ”כ ויתר על רצונו למען כבוד שמים, ועינינו רואות שהקב”ה שילם לו בכפליים ולא הפסיד וזכה שכל כלל ישראל מזמרים את פיוטו הקדוש, ובפרט במירון.
מידי שנה נערכת הילולא לכבודו של איש אלוקים זה שהיה דבוק ברשב”י ותורתו בחצר הקודש במירון.
ההילולא נערכת על ידי מוסדות אור הרשב”י בראשות הרב שרגא שניצר שליט”א, זכותו של הקדוש בעל ההילולא זיע”א תעמוד לו ולכל ישראל אמן.
[התולדות על פי ספר “ביאור השיר בר יוחאי” להריא”ז מרגליות זצוק”ל]

Close Panel