רבי שמעון בר יוחאי – שבועות

 

חידושי תורה הם קישוטים לשכינה ולכן אמר רשב”י לחברייא לחדש חידוש בליל שבועות לקשט השכינה

בזוה”ק בהקדמה דף י’ ע”א וז”ל: אמר רבי שמעון לחברייא אמר רבי שמעון לחברים בני הילולא דא בני הילולא זאת כל חד מנכון יקשט קשוטא חד לכלה כל אחד מכם יקשט קשוט אחד דהיינו חדוש בתורה לשכינה.
אמר לרבי אלעזר בריה אמר לר”א בנו אלעזר הב נבזבזא חד לכלה אלעזר, תן מתנה אחת לשכינה,  דהא למחר אסתכל כד יעול לחופה באינון שירין ושבחין דיהבו לה בני היכלא לקיימא קמיה שהרי למחר יסתכל הקב”ה כשיכנס לחופה באלו השירים והשבחים שנתנו לשכינה בני היכלה, לעמוד לפניו (דהיינו אלו השבחים יעמדו לפניו).

 

מי שמשתתף עם השכינה ולומד בלילה זה יהיה שמור כל השנה

בזוה”ק בהקדמה דף ט’ ע”א וז”ל: כל מאן דאשתתף בהדא בהאי ליליא יהא נטיר עילא ותתא כל ההיא שתא ויפיק שתא בשלם.
פירוש: כל מי שמשתתף עם השכינה בלילה זה ולומד תורה, יהא שמור למעלה ולמטה כל אותו השנה ויוציא השנה בשלום.

 

להיות ער בליל שבועות

בזוה”ק פרשת אמור דף צ”ח ע”א וז”ל: חסידי קדמאי לא הוו ניימין בהאי ליליא חסידים קדמונים לא היו יושנים בזה הלילה והוו לעאן באורייתא והיו יגיעים בתורה ואמרי ניתי לאחסנא ירותא קדישא לן ולבנן בתרין עלמין ואמרו, נבוא לירש ירושה קדושה לנו ולבנינו בשני עולמות.

 

בשבועות נצא מהגלות בזכות משה רבינו ע”ה

בתיקוני הזוהר תיקון כ”א דף נה’ ע”א וז”ל עם פירוש מתוק מדבש: ובשבועות יפקון בזכותא דמשה ובשבועות יצאו ישראל מהגלות בזכותו של משה, דאיהו מתן תורה רחמי שהוא הוריד את התורה שבכתב לישראל שהיא בתפארת שהוא בחינת רחמים, ור”ל שהתחלת הגאולה תהיה בפסח, והגמר תהיה בחג השבועות בזכות התורה שהוריד משה, (ה”ג הגר”א ומה דביני וביני ל”ג) וביה ובתורה שהיא בתפארת שהיא מידת הרחמים כתוב כנשר יעיר קנו כנשר שהוא מתנהג ברחמים על בניו המעורר את קנו, כך יעורר הקב”ה את מדת רחמיו בגאולת ישראל, ומפרש מאן קנו מיהו קנו של התפארת, ואומר ירושלים קנו לשכינתא הבית המקדש שבירושלים היא הקן של השכינה, והשכינה היא הקן של התפארת (הגר”א ומפרשים).

 

הקב”ה נתן לישראל בתורה את הסודות העליונים הקדושים

בזוה”ק פרשת וישב דף קפ”ז ע”א וז”ל עם פירוש מתוק מדבש: תא חזי כמה חביבין אינון מילי דאורייתא בואו וראו כמה חביבים הם דברי התורה דכל מילה ומילה דאורייתא אית ביה רזין עלאין קדישין שכל מילה ומילה בתורה יש בה סודות עליונים הקדושים, והא אתמר דכד יהב קודשא בריך הוא אורייתא לישראל והרי למדנו שכאשר נתן הקב”ה את התורה לישראל, כל גניזין עילאין קדישין כלהו יהב להוא באורייתא כל סודות עליונים הקדושים את כולם נתן להם בתורה, וכלהו אתיהיבו להוא לישראל בשעתא דקבילו אורייתא בסיני וכולם נתנו לישראל בשעה שקבלו את התורה בסיני.

 

בזכות ישראל קיים העולם

בזוה”ק פרשת בראשית דף נו’ ע”א וז”ל: אלמלא דגלי קמיה דקודשא בריך הוא אם לא שהיה גלוי לפני הקב”ה דזמינין ישראל לקיימא על טורא דסיני שעתידים ישראל לעמוד על הר סיני לקיימא האי ברית לקיים זה הברית לא אתקיים עלמא לא היה העולם מתקיים.

 

התורה היא ישוב העולם

בזוה”ק פרשת בראשית דף כה’ ע”א וז”ל: אורייתא איהי ישובא דעלמא התורה היא ישוב העולם, ואומין דעלמא עובדי עבודת כוכבים דלא קבילו לה אשתארו חרבין ויבשין ואומות העולם עובדי עבודת כוכבים שלא קבלו לה נשארו חרבים ויבשים.

 

מעלת העוסק בתורה

בזוה”ק רעיא מהימנא פר’ תרומה דף קל”ד ע”ב וז”ל: כל מאן דאשתדל באורייתא כל מי שעוסק בתורה זכי בהאי עלמא וזכי בעלמא דאתי זוכה בעולם הזה ובעולם הבא, ואשתזיב מכל קטרוגין בישין וניצול מכל קטרוגים רעים, בגין דאורייתא רזא דמהימנותא איהי כיון שהתורה היא סוד האמונה, דמאן דאתעסק בה אתעסק במהימנותא עלאה שמי שמתעסק בה מתעסק באמונה עליונה, קדשא בריך הוא אשרי שכינתיה בגויה דלא תעדי מניה הקב”ה משרה שכינתו בתוכו שלא תעזוב אותו.

 

בזכות לימוד ספר הזוהר נצא מן הגלות ברחמים

ברעיא מהימנא פר’ נשא דף קכ”ד ע”ב וז”ל: בגין דעתידין ישראל למטעם מאילנא דחיי דאיהו האי ספר הזוהר יפקון ביה מן גלותא ברחמי.
תרגום: כיון שעתידים ישראל לטעום מאילן החיים שהוא ספר הזוהר הזה יצאו בו מן הגלות ברחמים.

 

רשב”י הבטיח שלא תשתכח תורה מישראל על ידו

(ליקוטי מוהר”ן, הקדמה)
במסכת שבת דף קל”ח ע”ב וז”ל: תניא רבי שמעון בר יוחאי אומר חס ושלום שתשתכח תורה מישראל, שנאמר כי לא תשכח מפי זרעו.

 

רבי שמעון בר יוחאי נקרא סיני

בתיקוני הזוהר תיקון כ”ב דף ס”ג ע”ב איתא שהסבא קרא על רשב”י ע”ה הפסוק והר סיני עשן כולו, וז”ל: פתח ואמר הסבא לרבי שמעון בר יוחאי רבי רבי בוצינא קדישא, דפומא דילך איהו ממלל רברבן באורייתא, מיני מזדעזעין עילאין ותתאין, ופומא דילך אתמר בה (שמות יט’ יח’) והר סיני עשן כולו וגו’.

 

לעתיד לבא הלכה כרשב”י בכל מקום

כתב בסדר הדורות (תנאים ואמוראים אות ש’ רבי שמעון בר יוחאי דף קפד’ ע”א חלק שלישי וז”ל: לעתיד לבא יהיה הלכה כרבי שמעון בר יוחאי, עכ”ל.
עוד כתב בסדר הדורות גבי שמאי דף קע”ה ע”ב וז”ל: לעתיד לבא יהיה הלכה כבית שמאי וכרשב”י. (ספר ויקהל משה דף מ”ב ב’ ודף נד’ א’), עד כאן לשון הסדר הדורות.
ובספר ביאור השיר בר יוחאי להריא”ז מרגליות זצוק”ל הביא שכתב הרב המלבי”ם בפרשת חוקת בשם האריז”ל אשר לעתיד לבוא יפסקו ההלכה כרבי שמעון בר יוחאי.

 

זה האיש מרעיש הארץ מרגיז ממלכות
[דברי הבת קול על רשב”י]
פניני הרשב”י
תורתו מגן לנו היא מאירת עינינו הוא ימליץ טוב בעדינו אדונינו בר יוחאי
שבועות

Close Panel